INFORMACJE O SIECI

Spółka PGB Dystrybucja na mocy udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT z dnia 12 lipca 2017 r. oraz decyzji znak: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT z dnia 13 lipca 2017 r. posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miejscowości Gorajec, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

PGB Dystrybucja Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem infrastruktury przyłączeniowej („Sieci”) będącej własnością Elektrociepłowni na biogaz Gorajec należącej do PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.

Sieć, wybudowana na potrzeby przyłączenia ww. biogazowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego („KSE”), składa się z następujących elementów:

  • Odcinek linii 15 kV;
  • Rozdzielnia 15 kV;
  • Transformator 0,4/15 kV o mocy 1250 kVA;
  • Rozdzielnia 0,4 kV;
  • Odcinek linii 0,4 kV

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej w każdym z przypadków jest rozdzielnia 15 kV, natomiast miejscem przyłączenia i rozgraniczenia własności jest słup na linii 15 kV.

Spółka planuje dalszy rozwój sieci, poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców końcowych przyłączanych do sieci zarządzanej przez PGB Dystrybucja Sp. z o.o. Planuje się przyłączać nowych odbiorców na napięciu 15 kV za pomocą budowanych w tym celu przyłączy.

Moc przyłączanych jednostek jest uzależniona od zdolności przesyłowych sieci oraz liczby przyłączonych do sieci odbiorców instytucjonalnych oraz zakładów przemysłowych i wielkości ich zapotrzebowania na energię elektryczną.

PROCEDURY PRZYŁĄCZENIOWE

Procedurę przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Wnioskodawca wnosi zaliczkę (nie dotyczy źródeł przyłączanych do sieci o napięciu poniżej 1 kV) na poczet opłaty za przyłączenie, na konto PGB Dystrybucja Sp. z o.o.: 89 1140 1137 0000 3800 5400 1001

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania: