O SPÓŁCE

Spółka PGB Dystrybucja Sp. z o.o. (PGB Dystrybucja) działająca w ramach grupy kapitałowej Polska Grupa Biogazowa S.A. została powołana w celu świadczenia szeroko pojętych usług energetycznych związanych z obrotem, bilansowaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej zarówno dla podmiotów z grupy kapitałowej, jak i podmiotów zewnętrznych. W grudniu 2014 r. Spółka uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną. Ponadto, Spółka posiada zawartą Umowę o świadczenie usług przesyłania z PSE S.A., a także zawarte odpowiednie umowy z największymi OSD w Polsce i przy pomocy własnego węzła systemu WIRE świadczy usługi bilansowania handlowego dla podmiotów zewnętrznych oraz spółek z grupy kapitałowej. Łączna moc zainstalowana obsługiwanych w tym zakresie przedsiębiorstw sięga prawie 300 MW.

Zgodnie ze strategią grupy kapitałowej, PGB Dystrybucja jest odpowiedzialna za eksploatację infrastruktury przyłączeniowej będącej własnością poszczególnych spółek celowych. Na mocy wydanych w lipcu 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji PGB Dystrybucja uzyskała status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i rozpoczęła świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Poza świadczeniem usług dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby spółek z grupy PGB, PGB Dystrybucja planuje dalszy rozwój sieci, poprzez pozyskanie nowych odbiorców końcowych przyłączanych do zarządzanej sieci.

Dane podstawowe:

Nazwa firmy: PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
Data założenia: 2014 r.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 521-36-74-630
REGON: 147309189
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000513626