Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła

Przedsiębiorstwa, korzystając z naszej oferty mają szansę wykorzystać w swojej działalności energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii. Jest to nie tylko okazja do wprowadzenia w swojej firmie polityki ochrony środowiska, ale przede wszystkim optymalizacji kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną. Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną o nr OEE/815/24241/W/DRE/2014/ZJ.

Cena energii elektrycznej

Stawka za energię elektryczną dobierana jest indywidualnie, z uwzględnieniem profilu zużycia odbiorcy i charakterystyki jego działalności.

Gwarancja pochodzenia

Wychodząc naprzeciw firmom, dla których ze względu na prowadzoną politykę wewnętrzną istotne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego korzystanie z „zielonej” energii, wprowadziliśmy dodatkowy pakiet, w ramach którego zainteresowanym firmom wydajemy „Gwarancję pochodzenia energii elektrycznej”.

Gwarancje Pochodzenia energii to dokument wydawany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poświadczający pochodzenie energii elektrycznej ze wskazanej instalacji OZE. Dokument wydawany jest na podstawie rzeczywiście wyprodukowanej energii w instalacji OZE. Dzięki posiadaniu takiego certyfikatu nasz odbiorca buduje wśród swoich kontrahentów proekologiczny wizerunek, wskazując potencjalnym partnerom wartości, którymi się kieruje w prowadzeniu swojego biznesu.

Korzyści

 • gwarantujemy niższe rachunki za energię elektryczną w stosunku do obecnego sprzedawcy,
 • w umowie zawarte zostaną usługi związane z bilansowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • zapewnimy stabilną oraz przewidywalną cenę energii elektrycznej oraz bezpieczne warunki współpracy,
 • zamawiając specjalny pakiet dostarczymy energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych potwierdzoną „Gwarancją pochodzenia energii elektrycznej”. Wykorzystując energię z OZE, Państwa firma przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz redukcji emisji CO2

Sprzedaż energii cieplnej

Nasza oferta sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej obejmującą zaopatrzenie w energię cieplną niskoparametrową (maksymalna temperatura wody grzewczej ok. 90-95oC) kierujemy do odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszych elektrowni. Ciepło może zostać wykorzystane zarówno zamiennie w stosunku do istniejącego źródła ciepła, jak i wspomagająco. Warunki dostawy, sposób rozliczenia i ceny energii ustalane są indywidualnie. Na cenę energii wpływ może mieć np. stopień partycypacji w kosztach inwestycyjnych jakie ponosi każda ze stron.

Odbiorcy energii cieplnej

 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcji rolnej,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,gospodarstwa hodowlane (obór, chlewni, ferm kurzych) itp.
 • właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej (szkoły, urzędy itp.),
 • lokalne ciepłownie,
 • jednostki samorządu zainteresowane budową sieci ciepłowniczych niskoparametrowych na swoim terenie.

Warianty rozliczenia dostarczanej energii cieplnej:

 • w oparciu o licznik energii cieplnej (ciepłomierz).

Możliwości wykorzystania energii cieplnej:

 • całoroczne i okresowe procesy technologiczne wymagające ciepła niskoparametrowego (procesy produkcyjne, suszenie płodów rolnych – ziarna siewnego, ogrzewanie basenów hodowlanych, szklarni etc.),
 • wytwarzanie ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie budynków, hal produkcyjnych, budynków inwentarskich itp. w sezonie grzewczym i poza nim,
 • czystsze powietrze – kotły, w szczególności starszego typu są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń związanych z niezupełnym (tlenek węgla – „czad”) bądź niecałkowitym spalaniem (pył, gryzący dym, nieprzyjemne zapachy) oraz toksycznymi substancji powstających w procesach spalania. Zmiana zaopatrzenia w ciepło na sieć ciepłowniczą eliminuje konieczność spalania paliwa u odbiorcy. Biogaz spalany w agregacie kogeneracyjnym biogazowni jest paliwem czystym, a produkcja energii cieplnej uznawana za nieemisyjną.wytwarzanie chłodu np. do celów technologicznych lub klimatyzacji komfortu (dzięki zastosowaniu absorpcyjnych urządzeń chłodniczych).

Zalety zaopatrzenia w energię cieplną z systemu ciepłowniczego biogazowni:

 • niewielka ingerencja w układ kotłowni Inwestora – zazwyczaj montaż dodatkowego wymiennika ciepła nie wymaga dużo miejsca, ani dużych nakładów inwestycyjnych, zaś samo rozwiązanie techniczne można dostosować do różnych układów kotłowni (węglowych, gazowych, biomasowych itp.),
 • bezobsługowość i wygoda – ciepło systemowe w przeciwieństwie do kotłów (w szczególności na paliwo stałe) nie wymaga uciążliwej obsługi (uzupełniania paliwa, rozpalania, czyszczenia etc.),
 • bezpieczeństwo i pewność dostaw – biogazownie są pewnym i stabilnym źródłem energii zarówno elektrycznej jak cieplnej, są niezależne od pogody, pracują przez cały rok. Dodatkowo, przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie wymaga likwidowania dotychczasowego źródła ciepła – wręcz przeciwnie, Inwestor w każdej chwili może się odłączyć od sieci i wrócić do poprzedniego źródła ciepła.

Informacje

 • ŚREDNIOROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PRZYŁĄCZENIOWYCH ODBIORCÓW
   
   Grupa przyłączeniowa
   
   
  Grupa taryfowa       
   
  Średnie zużycie energii elektrycznej w MWh 
  Roczne Miesięczne Dobowe
  III B 347,309 28,942 0,952
  IV C2 82,111 6,843 0,225
  V C1/G             37,098                   3,091                   0,102