Strategia energetyczna

Polski sektor energetyczny stoi przed licznymi wyzwaniami wynikającymi z konieczności zapewnienia niezależności energetycznej przy jednoczesnej potrzebie uwzględnienia postępujących zmian klimatycznych. Strategia energetyczna Unii Europejskiej oparta jest na zapisach Dyrektywy 2009/28/WE. Dyrektywa ta stawia poszczególnym państwom indywidualne cele – Polska powinna do roku 2020 osiągnąć 15% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

W  grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, opisujący konkretne narzędzia prawne realizacji ustanowionych celów. W październiku 2014 roku na szczycie w Brukseli przyjęto tzw. drugi pakiet klimatyczny UE na lata 2020-2030. Zgodnie z nim UE zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 proc., w porównaniu z poziomem z 1990 r., zapewnienia co najmniej 27 proc. udziału energii odnawialnej w energii zużywanej w UE (bez podziału na poszczególne kraje) oraz poprawy efektywności energetycznej, co najmniej o 27 proc.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. podstawowymi kierunkami krajowej polityki energetycznej są:  

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 • dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
 • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 

Aby uzyskać ww. cele Polska przyjęła szereg dokumentów strategicznych, m.in.:

 • Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP2030),
 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD),
 • Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020.

 

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2010, określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto, w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju.
Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

 

 

Power and energy concepts

KIERUNKI ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE NA LATA 2010-2020

Zakłada, że do roku 2020 w każdej polskiej gminie powstanie średnio jedna biogazownia rolnicza. Wdrożenie Kierunków jest niezbędnym elementem tego procesu. Dokument ma na celu optymalizację systemu prawno-administracyjnego w zakresie rozwoju projektów biogazowni rolniczych oraz wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych.

Celem dokumentu, przyjętego przez Radę Ministrów w lipcu 2010, jest:

 • stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy,
 • wskazanie możliwości współfinansowania biogazowni rolniczych ze środków publicznych krajowych i europejskich,
 • przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.

 

USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

11 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii, mającą wesprzeć rozwój wykorzystania OZE w Polsce. Dokument zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej. Świadectwa pochodzenia, tzw. zielone certyfikaty, zostaną zastąpione systemem aukcyjnym. Ustawa zawiera również rozwiązania promujące rozwój energetyki prosumenckiej, dzięki którym możliwe będzie sprzedawanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. 

Źródło: PIGEOR