Fakty i mity

Czym jest biogazownia rolnicza?

Biogazownia rolnicza jest zespołem urządzeń, służących do fermentacji metanowej substratów organicznych pochodzących z sektora rolno – spożywczego. Otrzymany w biogazowni rolniczej biogaz rolniczy to paliwo gazowe, otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Czy biogazownia rolnicza jest szkodliwa dla lokalnej społeczności?

Nie. Do produkcji biogazu wykorzystuje się surowce pochodzenia rolno-spożywczego, a sam proces wytwarzania odbywa się w warunkach beztlenowych, w szczelnie zamkniętych zbiornikach. W procesie produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna, która z powodzeniem może być wykorzystywana do nawożenia roślin uprawnych. Instalacja elektrociepłowni biogazowej stanowi lokalne źródło wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna i cieplna, która powstaje z tego źródła może zasilać budynki użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe oraz oświetlenie uliczne, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej.

Jakie korzyści dla społeczności lokalnej płyną z biogazowni rolniczej?

Biogazownia rolnicza może przynieść wiele korzyści lokalnej społeczności. W  biogazowni  wykorzystuje  się  substraty pozyskiwane z gospodarstw  rolnych, zajmujących się między innymi hodowlą zwierząt, eliminując ich negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie odchodów zwierzęcych w procesie fermentacji. Przedsiębiorcy rolni zajmują się produkcją celowych upraw energetycznych, które sprzedają do biogazowni. Realizacja inwestycji biogazowni stwarza nowe miejsca pracy, zarówno na etapie jej budowy, jak i eksploatacji. Korzyści z biogazowni czerpią samorządy lokalne w postaci pobieranych podatków, a lokalna społeczność może mieć dostęp do energii cieplnej i elektrycznej, produkowanej bezpośrednio w elektrociepłowni.

Czy z biogazowni rolniczej wydobywa się zapach uciążliwy dla otoczenia?

Nie. W elektrociepłowni na biogaz rolniczy proces fermentacji przebiega w warunkach beztlenowych. Zbiorniki przetwarzające substraty są szczelnie zamknięte. Produktem ubocznym w procesie fermentacji jest masa pofermentacyjna, która prawidłowo przechowywana nie wywołuje uciążliwego zapachu. Warto pamiętać, że powstająca masa pofermentacyjna jest wykorzystywana jako nawóz organiczny, do nawożenia uprawianych roślin.

Czy biogazownia rolnicza jest odnawialnym źródłem energii?

Tak. Elektrociepłownia na biogaz rolniczy jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Efektywność energetyczna biogazowni dochodzi do 80%, co oznacza, że może stać się alternatywą dla elektrowni konwencjonalnych.

Czy biogazownia rolnicza zanieczyszcza środowisko?

Nie. Biogazownie rolnicze ograniczają emisję zanieczyszczeń poprzez zagospodarowanie między innymi surowców organicznych z produkcji rolniczej oraz są klasyfikowane jako odnawialne źródło energii.

Czy w biogazowni rolniczej przetwarza się substraty niebezpieczne?

Nie. Do wytwarzania biogazu stosuje się substraty zgodne z definicją, która znajduje się w Ustawie Prawo Energetyczne. Są to m.in. kukurydza, trawy, zboża, rośliny energetyczne, odchody zwierzęce.

Co to jest zbiornik fermentacyjny?

Zbiornik fermentacyjny jest jednym z najważniejszych elementów biogazowni, zazwyczaj w kształcie cylindra, o pojemności mierzonej w tysiącach metrów sześciennych, przykryty podwójną, gazoszczelną powłoką w kształcie kopuły. Przebiegają w nim procesy fermentacji beztlenowej, prowadzące do powstawania biogazu. Aby proces fermentacji przebiegał prawidłowo, muszą być zachowane  ściśle określone parametry, przede wszystkim odpowiednia mieszanka substratów, jej temperatura oraz właściwe warunki biologiczne.

Czy masa pofermentacyjna może służyć jako nawóz?

Tak. Masa pofermentacyjna jest płynnym produktem powstającym w końcowej fazie wytwarzania biogazu. Po procesie fermentacji oraz oddzieleniu metanu, a wraz z nim gazów złowonnych powstaje nawóz bogaty w mikro i makroelementy. Tak powstały nawóz jest mniej uciążliwy, niż nieprzetworzone odchody zwierzęce oraz jest wykorzystywany  do nawożenia upraw.

Co rolnicy mogą sprzedawać do biogazowni rolniczej?

W biogazowniach rolniczych do produkcji biogazu można wykorzystywać między innymi:

  • zielonki z roślin tj. kukurydza, sorgo, żyto itp.,
  • zielonki z trawy,
  • odchody zwierzęce tj. obornik, gnojowica, gnojówka.
Czy biogazownia rolnicza emituje CO2?

Biogazownia rolnicza emituje CO2, ale charakteryzuje się zerowym bilansem, co oznacza, że wyemitowany do atmosfery dwutlenek węgla jest ponownie wiązany przez rośliny uprawiane na substrat dla biogazowni.

Czy gaz wytwarzany w biogazowniach rolniczych może napędzać silniki spalinowe?

Tak. Produkowany w biogazowni gaz po oczyszczeniu i wzbogaceniu może służyć do napędzania silników spalinowych.

Dlaczego mamy tak mało biogazowni rolniczych w Polsce?

Pomimo dużego potencjału w Polsce buduje się mało biogazowni rolniczych. Z danych Agencji Rynku Rolnego wynika, że w Polsce funkcjonują 52 biogazownie rolnicze (stan na 08.06.2015 r.), dla porównania w Niemczech działa ponad 7 tys. biogazowni. Najważniejsze aspekty hamujące rozwój rynku biogazowni rolniczych w Polsce:

  • skomplikowane procedury,
  • wysokie nakłady inwestycyjne związane z budową instalacji,
  • brak regulacji rynku surowców niezbędnych do produkcji biogazu,
  • brak rzetelnych informacji w środowisku lokalnym na temat biogazowni rolniczych.

 

Warto podkreślić, że biogazownie są najbardziej stabilnym źródłem energii odnawialnej. Produkcja biogazu jest przyjazna środowisku, wspomaga gospodarkę, może stanowić źródło dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla lokalnych przedsiębiorców.