Informacje o sieci

Spółka PGB Dystrybucja na mocy udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT z dnia 12 lipca 2017 r. oraz decyzji znak: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT z dnia 13 lipca 2017 r. posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miejscowości Gorajec, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

PGB Dystrybucja Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem infrastruktury przyłączeniowej („Sieci”) będącej własnością Elektrociepłowni na biogaz Gorajec należącej do PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.

Sieć, wybudowana na potrzeby przyłączenia ww. biogazowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego („KSE”), składa się z następujących elementów:

  • Odcinek linii 15 kV;
  • Rozdzielnia 15 kV;
  • Transformator 0,4/15 kV o mocy 1250 kVA;
  • Rozdzielnia 0,4 kV;
  • Odcinek linii 0,4 kV

 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej w każdym z przypadków jest rozdzielnia 15 kV, natomiast miejscem przyłączenia i rozgraniczenia własności jest słup na linii 15 kV.

Spółka planuje dalszy rozwój sieci, poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców końcowych przyłączanych do sieci zarządzanej przez PGB Dystrybucja Sp. z o.o. Planuje się przyłączać nowych odbiorców na napięciu 15 kV za pomocą budowanych w tym celu przyłączy.

Moc przyłączanych jednostek jest uzależniona od zdolności przesyłowych sieci oraz liczby przyłączonych do sieci odbiorców instytucjonalnych oraz zakładów przemysłowych i wielkości ich zapotrzebowania na energię elektryczną.


OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY:

Informacja kwartalna sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220) wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

1.1. Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:

PGB Dystrybucja Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, informuje o braku w III kwartale 2017 r. podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż
1 kV.

1.2. Podmioty przyłączone do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:

                Lp.

Nazwa i adres wytwórcy
(siedziba firmy)

Lokalizacja źródła

Rodzaj instalacji

Moc przyłączeniowa [MW]

Data wydania warunków przyłączenia

Data zawarcia umowy o przyłączenie

Data rozpoczęcia dostarczania energii
elektrycznej

Uwagi

1

PGB Energetyka 7
Sp. z o.o.

ul. Gotarda 9,

02-683 Warszawa

37-611 Cieszanów, Gorajec Osiedle 9, woj. podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów

Elektrociepłownia 
na biogaz

0,999

n/d

n/d

13.07.2017 r.

Przyłączenie
w wyniku przekształcenia istniejącej infrastruktury w OSDn

 

2.1. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmiany tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

Dostępna moc przyłączeniowa na napięciu powyżej 1kV [w MW]

Aktualna

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

 

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD za III kwartał 2017 r. (data publikacji: 10.10.2017 r.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.40.118.2017.PBa z dnia 13 października 2017 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz.1148, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne PGB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7283,Informacja-nr-822017.html

 

Informacja została sporządzona na podstawie Art. 9c ust. 3 pkt. 9a ppkt. f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220)