DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Sprzedaż energii elektrycznej

Posiadamy koncesje na dystrybucję energii elektrycznej o nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/ na infrastrukturze sieciowej będącej własnością naszych elektrociepłowni na biogaz. Jesteśmy odpowiedzialni m.in. za bezpieczeństwo i niezawodność dostarczania energii elektrycznej, eksploatację, konserwację i remonty powierzonej sieci dystrybucyjnej, świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu energetycznego, a także zarządzanie przepływami energii.

Infrastruktura sieciowa będąca w zarządzie spółki została wybudowana w latach 2015-2016
przy użyciu najlepszych dostępnych technologii. W związku z tym straty na dystrybucji energii są minimalne i nie przekraczają 5%.

Zainstalowana aparatura pomiarowa pozwala
na zdalne odczyty stanów liczników oraz przekazuje informacje o bieżącym zapotrzebowaniu oraz wielkościach przesyłanej energii w trybie online.

Gwarancja ciągłości dostaw energii

Dostarczana energia elektryczna produkowana jest wyłącznie w biogazowniach rolniczych. Doskonały stan techniczny infrastruktury sieciowej gwarantuje naszym klientom ciągłość dostawy energii elektrycznej pochodzącej z biogazowni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy.

Elementy sieci

Wykorzystywana  infrastruktury przyłączeniowej w każdym z przypadków składa się
z następujących elementów („Sieć”):

 • Odcinka linii 15 kV;
 • Rozdzielnia 15 kV;
 • Transformatora 0,4/15 kV o mocy 1250kVA ;
 • Rozdzielni 0,4 kV;
 • Odcinka linii 0,4 kV.

Odbiorcy energii elektrycznej

 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcji rolnej,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • gospodarstwa hodowlane (obór, chlewni, ferm kurzych) itp.
 • centra obliczeniowe

Sprzedaż energii cieplnej

Ofertę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej, obejmującą zaopatrzenie w energię cieplną niskoparametrową (maksymalna temperatura wody grzewczej ok. 90-95oC), kierujemy do odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszych elektrowni. Ciepło może zostać wykorzystane zarówno zamiennie w stosunku do istniejącego źródła ciepła, jak i wspomagająco. Warunki dostawy, sposób rozliczenia i ceny energii ustalane są indywidualnie. Na cenę energii wpływ może mieć np. stopień partycypacji w kosztach inwestycyjnych jakie ponosi każda ze stron.

Odbiorcy energii cieplnej

 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcji rolnej,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • gospodarstwa hodowlane (obór, chlewni, ferm kurzych) itp.
 • właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej (szkoły, urzędy itp.),
 • lokalne ciepłownie,
 • jednostki samorządu zainteresowane budową sieci ciepłowniczych niskoparametrowych na swoim terenie.

Warianty rozliczenia dostarczanej energii cieplnej:

 • w oparciu o licznik energii cieplnej (ciepłomierz).

Możliwości wykorzystania energii cieplnej

 • całoroczne i okresowe procesy technologiczne wymagające ciepła niskoparametrowego (procesy produkcyjne, suszenie płodów rolnych – ziarna siewnego, ogrzewanie basenów hodowlanych, szklarni etc.),
 • wytwarzanie ciepłej wody użytkowej,ogrzewanie budynków, hal produkcyjnych, budynków inwentarskich itp. w sezonie grzewczym i poza nim,
 • wytwarzanie chłodu np. do celów technologicznych lub klimatyzacji komfortu (dzięki zastosowaniu absorpcyjnych urządzeń chłodniczych).

Zalety zaopatrzenia w energię cieplną z systemu ciepłowniczego biogazowni

 • niewielka ingerencja w układ kotłowni Inwestora – zazwyczaj montaż dodatkowego wymiennika ciepła nie wymaga dużo miejsca, ani dużych nakładów inwestycyjnych, zaś samo rozwiązanie techniczne można dostosować do różnych układów kotłowni (węglowych, gazowych, biomasowych itp.),bezobsługowość i wygoda – ciepło systemowe w przeciwieństwie do kotłów (w szczególności na paliwo stałe) nie wymaga uciążliwej obsługi (uzupełniania paliwa, rozpalania, czyszczenia etc.),bezpieczeństwo i pewność dostaw – biogazownie są pewnym i stabilnym źródłem energii zarówno elektrycznej jak cieplnej, są niezależne od pogody, pracują przez cały rok. Dodatkowo, przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie wymaga likwidowania dotychczasowego źródła ciepła – wręcz przeciwnie, Inwestor w każdej chwili może się odłączyć od sieci i wrócić do poprzedniego źródła ciepła,
 • czystsze powietrze – kotły, w szczególności starszego typu są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń związanych z niezupełnym (tlenek węgla – „czad”), bądź niecałkowitym spalaniem (pył, gryzący dym, nieprzyjemne zapachy) oraz toksycznymi substancji powstających w procesach spalania.
 • Zmiana zaopatrzenia w ciepło na sieć ciepłowniczą eliminuje konieczność spalania paliwa u odbiorcy. Biogaz spalany w agregacie kogeneracyjnym biogazowni jest paliwem czystym, a produkcja energii cieplnej uznawana za nieemisyjną.