CSR


W Polskiej Grupie Biogazowej przykładamy wielką wartość do kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. We wszystkich naszych działaniach staramy się łączyć wymogi biznesu z etycznym podejściem do problematyki społecznej i ochrony środowiska. Funkcjonując jako jeden z kluczowych podmiotów na rynku odnawialnych źródeł energii, stawiamy sobie za cel promocję zrównoważonego rozwoju. Działając w myśl tej idei, przyczyniamy się do poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Kluczową rolę w naszym modelu funkcjonowania odgrywają:

  • transparentność i uczciwość w działaniu,
  • promocja świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności oraz pracowników,
  • wsparcie inicjatyw lokalnych,
  • przejrzysta komunikacja ze społeczeństwem,
  • promocja społecznych postaw wśród pracowników,
  • tworzenie pozytywnego klimatu organizacyjnego opierającego się na szacunku, komunikacji i umiejętności współdziałania.